ÁSZF

 A megrendelés menete

Médiaértékesítő a reklám megrendelését írásban (levél, fax, e-mail) a Megrendelő cégszerű aláírásával fogadja el. A megrendelésben Megrendelőnek a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően meg kell neveznie vállalkozását, székhelyét, közölnie kell adószámát és bankszámlaszámát, kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, a reklám témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást.

A reklámszerződés azzal jön létre, hogy Médiaértékesítő a Megrendelő megrendelését (amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll) írásban futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján, 5 munkanapon belül, a megrendeléssel megegyező tartalommal visszaigazolja. A visszaigazolásra nem került megrendelésekért Médiaértékesítő nem felel.

A reklámanyag leadása

Amennyiben a reklámanyag hosszabb, mint ahogyan az a megrendelésben szerepel – és ez csak a reklámblokk összeállításakor derül ki, akkor a Megrendelő köteles kifizetni a tényleges hossz alapján számított sugárzási díjat.

Megrendelő vállalja, hogy a kampány során feltüntetni kívánt videót Médiaértékesítővel történt egyeztetés után a Médiaértékesítő által meghatározott formátumban és a hirdetési megrendelőben feltüntetett elérési helyre feltöltve, Médiaértékesítő rendelkezésére bocsátja, legalább 3 munkanappal a kampány indítása előtt.

Amennyiben az anyag átadása, illetve a visszaigazolás után Megrendelő részéről a reklámanyag tartalma, vagy megjelenési módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor a Megrendelő új, adáskész reklámanyagról is köteles gondoskodni. Változtatás iránti igény írásbeli bejelentésének és az új anyag átadásának az anyagleadási határidőig meg kell történnie.

Amennyiben Megrendelő nem tudja a reklámanyagot a kívánt formátumban Médiaértékesítő rendelkezésére bocsátani, úgy Médiaértékesítő a reklámanyag megfelelő formátumba való konvertálásáért külön díjat számol fel. A díj mértékét Felek előzetesen egyeztetik. A nem megfelelő formátumban történő reklámanyag leadásából származó késedelemért, vagy az ebből származó, Megrendelőt ért anyagi károkért Médiaértékesítő felelősségre nem vonható.Továbbá Médiaértékesítőt semmilyen nemű felelőség nem terheli a Megrendelő által kihelyezett, vagy Megrendelő kérésére kihelyezett, Off-Screen jellegű tartalmak (szóróanyagok; B1 plakátok; termékek és egyéb promó anyagok) rongálása, eltulajdonítása vagy ezen anyagok lejárt szavatosságát illető káraiért.

Ha valamilyen technikai oknál fogva Médiaértékesítő hibájából kifolyólag az On-Screen jellegű kampányok teljesülés nem történik meg, – de a kampány kifizetésre került – úgy Médiaértékesítő a nem teljesített részt utólag teljesíti, vagy, ha a kampány több mint 50%-ban nem teljesült, úgy Megrendelő írásbeli kérésére visszautalja a kifizetett összeget Megrendelőnek, amennyiben az indokolt és bizonyítható Megrendelő részéről.

A reklám visszautasítása, lemondása

Megrendelő vállalja, hogy a kampány során megjeleníteni kívánt hirdetéseiben a reklám- és médiatörvényben megfogalmazottakat maradéktalanul betartja, nem kíván megjeleníttetni törvénytelen vagy a közízlést sértő tartalmakat. Médiaértékesítő nem jogosult a hirdetés tartalmát megváltoztatni, ám amennyiben azt bármely okból lejátszásra alkalmatlannak találja: köteles erről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesítenie!

A már megrendelt reklámot a Megrendelő jogosult a Médiaértékesítő visszaigazolásában megjelölt lemondási és módosítási határidőig (a tervezett megjelenés előtti legalább 15 munkanappal korábban) írásban, további jogkövetkezmények nélkül lemondani, a reklámmal kapcsolatban későbbi megjelentetésre vonatkozó megrendelést benyújtani, vagy módosítani.

A Megrendelő a megrendelt, illetve lekötött reklámidőt vagy egyéb megjelenést lemondási díj megfizetése mellett mondhatja le.
Lemondási díj On-screen-Off-screen: Amennyiben a lemondás a megrendelésben rögzített teljesítés első napját megelőző 15 naptári napon belül történik, akkor a lemondási díj mértéke a megrendelés összegének 50%-a. Amennyiben a lemondás a megrendelésben rögzített teljesítés első napját megelőző 7 naptári napon belül történik, akkor a lemondási díj mértéke a megrendelés összegének 75 %-a. Amennyiben a lemondás a megrendelésben rögzített teljesítés első napját megelőző 3 naptári napon belül, vagy a kampány indulását követően történik, akkor a lemondási díj mértéke a megrendelés
összegének 100 %-a. A lemondás időpontjának az a munkanap számít, amelyen munkaidőben (H-P 8.30 – 17.00) a lemondásról szóló értesítés a Médiaértékesítőhöz megérkezett.

Lemondás és módosítás csak írásban (telefaxon vagy ajánlott, illetve elektronikus levélben) történhet, melynek tudomásulvételét a Médiaértékesítő minden esetben, írásban visszaigazolja. Az esetleges reklamáció alapja a visszaigazolás. Azon módosításokat, illetve lemondásokat, amelyek nem kerültek visszaigazolásra és a Megrendelő nem rendelkezik a szerver, fax, illetve postai visszaigazolással, el nem fogadottnak kell tekinteni, és az ebből fakadó károk a Megrendelőt terhelik.

Megrendelő nem jogosult a lemondott reklámfelületet egy másik reklámozónak átadni, kivéve, ha Médiaértékesítő elfogadja az új Megrendelőt. Ekkor Médiaértékesítő eltekint a lemondó Megrendelő fizetési kötelezettségétől.

A megrendelés számlázása

Megrendelő vállalja, hogy az árak számlába állítása a megrendelés visszaigazolása alapján történik. A számla elválaszthatatlan részét képezi a számla mögé csatolt hirdetési visszaigazoló, amely tartalmazza a hirdetés alatt lejátszásra került reklámok darabszámát a megrendelt időszakra vonatkozóan.

Kizárólag számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. E határidőn túl reklamációnak helye nincs.

Médiaértékesítő Megrendelő reklám megjelenéseit is szüneteltetheti és a műsorrendről leveheti, amennyiben a hirdetési megrendelőben rögzített – Médiaértékesítő által kiszámlázott – szolgáltatási díj késedelmesen, vagy egyáltalán nem érkezik be Megrendelőtől Médiaértékesítő bankszámlájára az előre meghatározott és hirdetési megrendelőben rögzített fizetési határidőn belül.

Vis maior

Vis maior esetén természeti katasztrófák, háború, mozgósítás, blokád, Médiaértékesítő technikai berendezéseit ért rongálások, áramszünet, sztrájk és minden olyan, a Médiaértékesítő részéről elháríthatatlan esemény, amelyek a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik, vagy azt aránytalanul megnehezítik, feljogosítják Médiaértékesítőt arra, hogy a szerződéstől elálljon, vagy pedig a szerződés teljesítését átmeneti időre felfüggessze. Amennyiben a szerződés teljesítése bármilyen vis maior ok miatt merül fel, úgy Médiaértékesítőt semminemű felelősség nem terheli. Megrendelő Médiaértékesítő hirdetési megrendelőjének cégszerű aláírásával tudomásul veszi és betartottnak tekinti Médiaértékesítő Általános Szerződési Feltételeit.

2021. január 24.